Informacja o wyborze oferty - NR 1/2015

Informujemy, że wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego STOLBUD Jan Podolak 11-220 Górowo Iławecke ul. Nadbrzeżna 10, NIP: 582-000-16-04 jako najkorzystniejszą do wykonania przedmiotu zamówienia pt. "Termomodernizacja 2 ścian szczytowych bryły głównej budynku przy ul. Bema 40 w Bartoszycach".

 

                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

            Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro.

            Zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 14 000 Euro” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach oraz w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na :

Termomodernizacja 2 ścian szczytowych bryły głównej budynku przy ul. Bema 40 w Bartoszycach”.

  1. I.Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.   NIP: 743-17-34-118, REGON: 510997470                 z siedzibą 11-200 Bartoszyce ul. Bema 40/108,

    

  1. II.Przedmiot zamówienia:

Wykonanie termomodernizacji 2 ścian szczytowych bryły głównej budynku biurowego przy ul. Bema 40 w Bartoszycach polegające na:

1) wymianie przewodów instalacyjnych odgromowych, naprężanych pionowych (drut stalowy ø 6 mm) na

   nowe z drutu stalowego ocynkowanego ø 8 mm i umieszczeniu ich w rurkach osłonowych zakończonych

   puszką wraz z niezbędnymi sprawdzającymi pomiarami elektrycznymi,

2) izolacji ścian piwnicznych, tzn.

-       tam gdzie są zasypane gruntem: odkopanie do poziomu ław fund., oczyszczenie, naprawienie ubytków tynku, wykonanie właściwej hydroizolacji i wykonanie właściwej izolacji termicznej styropianem frezowanym ekstrudowanym gr. 10 cm wraz z niezbędną obróbką ( wykonan. wyprawy) i ponowne obsypanie gruntem,

-       tam gdzie są odsłonięte (cokół + doświetla okien): oczyszczenie, naprawienie ubytków tynku w doświetleniach, wykonanie właściwej hydroizolacji i izolacji termicznej styropianem ekstrudow. gr. 10cm oraz wykonanie wyprawy tynkiem mozaikowym np. MTM1038 firmy MALFARB

3) wyremontowaniu zabudowy zewnętrznej wejścia do budynku (schodów, ścianek, zadaszenia) wraz z jej

   malowaniem,

4) właściwej obróbce i izolacji otworów okiennych wraz z zamontowaniem nowych, odpowiednich

   podokienników z blachy powlekanej,

5) obłożeniu całości ścian styropianem frezowanym gr. min. 12cm z zakładem minimum 50 cm na

     stykające się z nimi ściany boczne,

5) wykonaniu na całości ścian wyprawy zewnętrznej tynku mineralnego o gr. ziarna 2 mm,

6) dwukrotnym malowaniu farbami elewacyjnym nr 4894; nr 4848 i nr 4853 z palety barw firmy Tikkurila,

7) zainstalowaniu na bocznych ścianach stycznych ( tam gdzie ma być zakład na min 50cm) nowych rur

   spustowych wraz z wymaganym osprzętem do odprowadzania wody opadowej z rynny dachowej do sieci

   burzowej,

8) pokrycie papą termozgrzewalną daszka nad wejściem szczytowym do budynku wraz z wykonaniem

   niezbędnej obróbki blacharskiej,

9) wykonaniu niezbędnej obróbki blacharskiej wszystkich elementów ścian,  

10) uprzątnięciu budynku i terenu wokół po zakończonych pracach.

           

Prace mają być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt „Termomodernizacji Budynku Biurowego – Bartoszyce ul. Bema 40, dz. nr 42/7, obręb 1.” Nad całością prac będzie czuwać wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

III. Termin realizacji zadania:

     Zamówienie należy wykonać do dnia 15 lipca 2015r.

  1. IV.Sposób przygotowania oferty:

     1) Zgodnie z formularzem ofertowym, z podaniem ceny netto i brutto oraz kwoty i stawki podatku VAT .

     2) Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej ścian budynku, bo

       wszelkie prace nie ujęte w Projekcie czy przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego

       wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i muszą być przez niego, na jego koszt wykonane !

     3) Wykonawcy biorący udział w zamówieniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu

         zamówienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz posiadać niezbędną

        wiedzę i doświadczenie a także dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

         wykonania przedmiotu zamówienia.

     V. Termin złożenia oferty:

     Oferty należy złożyć do dnia 1 czerwca 2015r. do godz. 14ºº.

   VI. Miejsce złożenia oferty:

     Oferty należy złożyć w biurze Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce   ul. Bema 40, pok. 108 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                      

     VII. Kryterium wyboru oferty:

           100% cena.

     VIII. Informacja o wyborze oferty.

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

     stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl .

     Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

     IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie lub

       drogą elektroniczną.

     X. Zapytania o przedmiot zamówienia.

     1)Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach-

       Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190 lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

     2) Projekt „Termomodernizacji Budynku Biurowego – Bartoszyce ul. Bema 40, dz. nr 42/7, obręb 1.”

         wraz z tzw.„ślepym kosztorysem” dostępny jest w biurze Towarzystwa Budownictwa Społecznego

         sp. z o. o. przy   ul. Bema 40 pok. 108 w Bartoszycach.

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy .

                                                                                              

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu - Panieczko Zbigniew.

Joomla templates by a4joomla