Bartoszyce 06.12.2017r.

               ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2017

            Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

            Zgodnie z  „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 14 000 Euro” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach oraz w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579  z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na :

Wykonanie drenażu opaskowego przy ławie fundamentowej budynku przy ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach wraz z przepompownią i  podłączeniem do istniejącej sieci odwodnieniowej ”.

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.  z  o.  o.      NIP: 743-17-34-118,        REGON: 510997470

z siedzibą  11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40/108,    

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji odwodniającej od strony pn.- wsch. szczytu budynku  przy     ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach  mającej na celu skuteczne odprowadzenie z poziomu ław fundamentowych nadmiaru  wód gruntowych gromadzących się w tej części budynku i jego otoczeniu do istniejącej sieci odwodnieniowej, tak by nie powodowały one  zawilgocenia posadzek i ścian piwnic tego budynku   polegające na :

1) rozebraniu opaski z kostki „polbruku” wokół budynku na uzgodnionym odcinku  i części chodnika

    przy szczycie budynku,

2) odkryciu (odkopaniu) ścian fundamentowych piwnic na w/w uzgodnionym odcinku do poziomu ław

    fundamentowych wraz z  wywozem nadmiaru ziemi, 

3) oczyszczeniu i naprawieniu ewentualnych uszkodzeń czy ubytków w odkrytych  ścianach i   ławie

    fundamentowej,

4) wykonaniu  ponownej i właściwej  hydroizolacji pionowej odkrytych ścian i ław fundamentowych,

5) ułożeniu we właściwy sposób drenażu opaskowego z rur drenarskich  wzdłuż odkrytej ławy

    fundamentowej na warstwie filtracyjnej  i obsypaniu go piaskiem,

6) wykonaniu przepompowni z kręgów  z pompą zatapialną i połączeniu jej z wykonanym drenażem

    opaskowym przy budynku  i  istniejącą w otoczeniu budynku siecią odwodnieniową,

7) obsypaniu odkrytych ścian i ław fundamentowych kruszywem do wysokości ok. 1m a  w pozostałej

    części gruntem rodzimych wraz  z jego zagęszczeniem,   

8) powtórnym i właściwym ułożeniu rozebranej opaski wokół budynku z kostki „polbruku”,

9) wykonaniu prac niezbędnych a wyżej nieujętych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,   

10)  uprzątnięciu budynku i terenu wokół po zakończonych pracach.

Uwaga:

            Prace  mają być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposób bezpieczny dla

            użytkowników budynku,  z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie.

      III. Termin realizacji zadania:

           Oczekiwany przez Zamawiającego  termin realizacji Zamówienia -  w możliwie najszybszym terminie.

 1. Sposób przygotowania oferty:

      1) oferta powinna zawierać zestawienie kosztów całkowitych brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

        

      2) przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej,  bo wszelkie

          prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego

          wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt  wykonane, bo za

          wykonanie całości zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe !

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

      1)  Miejsce :

         - biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. : 11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40 pok. 108

           lub

         - drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      2) Termin:

        - oferty należy złożyć do dnia  05.01.2018r. do godz. 14ºº.

      

 1. Kryterium wyboru oferty:
  • 80 % cena,
  • 20% udzielony termin gwarancji na wykonane roboty

    

 • Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu muszą :

1) posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu  zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek

    posiadania takich uprawnień,

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami

    zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

       VIII. Informacja o wyborze oferty.

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

      stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl  w ciągu 5 dni od  dnia zakończenia naboru ofert. 

      Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

     Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach -

     Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                               

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew

                                                                                                                                                

Joomla templates by a4joomla