Bartoszyce 25.04.2018r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164  z późn.  zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Remont balkonów budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.  z  o.  o.    NIP: 743-17-34-118,        REGON: 510997470

z siedzibą  11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40/108.    

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu 24 szt balkonów (tzw. „loggi”) w budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E  w Bartoszycach polegającego na:

 • zmianie sposobu zamocowania balustrad balkonowych do betonowej płyty balkonu, położeniu antykorozyjnej powłoki ochronnej  na elementach stalowych balustrad i pomalowaniu  całości  balustrad,
 • naprawie uszkodzeń posadzki z terakoty na betonowej płycie balkonowej (uzupełnienie ubytków i przyklejenie luźnych płytek).

Ad.1) Zmiana sposobu zamocowania balustrad balkonowych do betonowej płyty balkonowej ma polegać na odcięciu przy posadzce zabetonowanych w niej  pionowych, metalowych słupków balustrady z  profili zamkniętych  (łącznie 81 szt. na wszystkich 24 balkonach) i dospawaniu w miejscu odcięcia rozet metalowych pozwalających na ponowne zamocowanie tych słupków (balustrad), ale już nawierzchniowo do płyty balkonowej  i wykonanie tego zamocowania.

Uwaga:

            Prace  mają być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposób bezpieczny dla

            użytkowników budynku,  z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie.

      III. Termin realizacji zadania:

           Oczekiwany przez Zamawiającego  termin realizacji zamówienia -  do dnia 30 sierpnia  2018r.

 1. Sposób przygotowania oferty:

      1) oferta powinna być złożona na dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego druku Formularza

          Ofertowego, celem ułatwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszej oferty.

      2) przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej balkonów,  bo wszelkie

          prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego

          wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt  wykonane, bo za

          wykonanie całości zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe !

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

      1)  Miejsce :

         - biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. : 11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40 pok. 108

           lub

         - drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      2) Termin:

        - oferty należy złożyć do dnia  1 czerwca  2018r. do godz. 12ºº.

      

 1. Kryterium wyboru oferty:
  • 80 % cena,
  • 20% udzielony termin gwarancji na wykonane roboty

    

 • Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu muszą :

1) posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu  zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek

    posiadania takich uprawnień,

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami

    zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

       VIII. Informacja o wyborze oferty.

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

      stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl  w ciągu 5 dni od  dnia zakończenia naboru ofert. 

      Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

     Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach -

     Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

                                               

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew

                                                                                                                                                      Złącznik nr 1

                                                         FORMULARZ OFERTOWY

                                                                                 na

      Remont balkonów budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

 1. Wykonawca - Oferent (nazwa,  adres,  NIP,   REGON ) :

         Telefon: …....................................                Adres e-mail: ….....................................

 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :

 

           ….........................  zł  netto  +  …..................... zł VAT =  …........................ zł brutto

          ( słownie brutto ….....................................................................................................  zł)

            zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym ( może być w formie uproszczonej) .

            Cena ryczałtowa uwzględnia  wszystkie roboty i materiały niezbędne do prawidłowego

            zrealizowania przedmiotu zamówienia.

           

III.   Warunki płatności :

           Płatne przelewem w ciągu  ….............  dni  od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz

         z podpisanym protokołem odbioru wykonanych prac przez stosowną komisję.

 

 1. Na przedmiot zamówienia udzielamy …............ miesięcy gwarancji.

        Gwarancja obejmuje całość wykonanych prac i zastosowanych materiałów.

 1. Oświadczamy, że :

1) cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

2) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania

    oferty, więc  nie wnosimy żadnych zastrzeżeń  i akceptujemy w całości warunki zamówienia,

3) posiadamy wymagane prawem uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy

    potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) oferujemy realizacje zamówienia w terminie do dnia …...............................  2018r., 

6)  wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie są prawdziwe.

               …..........................................                                             ….........................................................

                        Miejscowość i data                                                         Podpis i pieczątka Wykonawcy

Joomla templates by a4joomla