Bartoszyce 24.08.2018r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Do Kwoty 30 000 Euro oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  z późn.  zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Wymianę 32 kotłów gazowych wodnych w lokalach mieszkalnych w budynku

                                32-rodzinnym  przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.  z  o.  o.    NIP: 743-17-34-118,        REGON: 510997470

z siedzibą  11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40/108.    

 1. Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa wymiana istniejących kotłów gazowych wodnych w 32 lokalach mieszkalnych na nowe kotły gazowe wodne o co najmniej takich samych parametrach, dopuszczone do stosowania i dostarczone przez Wykonawcę (oferenta) w budynku 32-rodzinnym przy ul. Struga 12D  w Bartoszycach polegająca na:

 • demontażu 32 zainstalowanych obecnie kotłów gazowych wodnych w 32 lokalach mieszkalnych w/w budynku i  ich utylizacji,
 • prawidłowym montażu 32 nowych kotłów gazowych wodnych dwufunkcyjnych o mocy 24 kW i wydatku  W.U.  min. 11 litrów na minutę  w miejsce zdemontowanych w 32 lokalach mieszkalnych  wraz z niezbędną armaturą przyłączeniową oraz przyłączem odprowadzania spalin do komina,
 • uruchomieniu oraz sprawdzeniu prawidłowości montażu i działania kotłów przez autoryzowany i uprawniony serwis techniczny potwierdzonym stosownym protokołem uruchomienia,
 • dostarczeniu wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej wykonanej przez uprawnione osoby w postaci protokołów technicznych odbioru robót, badań, sprawdzeń, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów itp.  na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia i materiały potwierdzającej prawidłowość wykonanych robót jak  i jakość zastosowanych urządzeń i materiałów.

Uwagi:

 • istniejące obecnie w lokalach mieszkalnych (w kuchniach) kotły gazowe wodne to kotły JUNKERS EUROLINE  dwufunkcyjne (podgrzewają wodę użytkową i wodę w instalacji CO) o mocy 24 kW na gaz ziemny z otwartą komorą spalania,  
 • prace mają być wykonane  zgodnie z wytycznymi producentów kotłów i zasadami sztuki budowlanej w tym zakresie, w sposób bezpieczny dla użytkowników budynku,  z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie i  przy jak najmniejszej uciążliwości dla zamieszkujących lokale najemców.

                         

      III. Termin realizacji zadania:

           Oczekiwany przez Zamawiającego  termin realizacji zamówienia -  do dnia 17 października 2018r.

 1. Sposób przygotowania oferty:                                                                                                       

      1) oferta powinna być złożona na dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego druku Formularza

          Ofertowego, celem ułatwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszej oferty.

      2) przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej,  bo wszelkie

          prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego

          wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt  wykonane, bo za

          wykonanie całości zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe !

      3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dostarczenia kosztorysu do oferty.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

      1)  Miejsce :

         - biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. : 11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40 pok. 108

           lub

         - drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      2) Termin:

        - oferty należy złożyć do dnia  12 września 2018r. do godz. 12ºº.

      

 1. Kryterium wyboru oferty:
 • optymalny stosunek jakości oferowanych urządzeń i usług w stosunku do ceny z uwzględnieniem oferowanych warunków gwarancji,
 • preferowane będą kotły gazowe uznanych i sprawdzonych producentów takich jak np. JUNKERS, VAILLANT,  BUDERUS  czy 
 • Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu muszą :

   1) posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu  zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

       posiadania takich uprawnień,

   2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami

       zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

  3)  być autoryzowanym serwisantem producenta oferowanych kotłów.

     VIII. Informacja o wyborze oferty.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

           stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl  w ciągu 5 dni od  dnia zakończenia naboru ofert. 

 • Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.
 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

     Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach -

     Panieczko Zbigniew - tel. 504-254-190 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.       Ochrona danych osobowych.

       Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

       w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie

       swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (Dz. Urz. UE  L 119 z

       04.05.2016 r. str.1),  zwanego  dalej  RODO,   informujemy, że  administratorem  danych  osobowych

       Oferenta -Wykonawcy będzie Zamawiający  i będzie  on  je przetwarzał  wyłącznie  w  celu  realizacji

       przedmiotu zamówienia na podstawie  art.6 ust.1  RODO.  Dotyczy to w szczególności Oferenta –

       Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  prowadzącą  jednoosobową  działalność gospodarczą  lub

       jego pełnomocnika albo członka organu zarządzającego będącego osobą fizyczną.

    Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

           

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew

                                                                                                                                                      Złącznik nr 1

                                                         FORMULARZ  OFERTOWY

                                                                                 na

      Wymianę 32 kotłów gazowych wodnych w lokalach mieszkalnych w budynku

                               32-rodzinnym  przy ul. Struga 12D w Bartoszycach  ”.

 1. Wykonawca - Oferent (nazwa,  adres,  NIP,   REGON ) :

         Telefon: …....................................                Adres e-mail: ….....................................

 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :

 

           ….........................  zł  netto  +  …..................... zł VAT =  …........................ zł brutto

          ( słownie brutto ….....................................................................................................  zł)

            Cena ryczałtowa uwzględnia  wszystkie roboty i materiały niezbędne do prawidłowego

            zrealizowania przedmiotu zamówienia.

III.   Warunki płatności :

           Płatne przelewem w ciągu  ….............  dni  od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz

         z podpisanym protokołem odbioru wykonanych prac przez stosowną komisję.

 

 1. Na przedmiot zamówienia udzielamy …............ miesięcy gwarancji.

        Gwarancja obejmuje całość wykonanych prac i zastosowanych materiałów.

 1. Oświadczamy, że :

1) cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

2) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania

    oferty, więc  nie wnosimy żadnych zastrzeżeń  i akceptujemy w całości warunki zamówienia,

3) posiadamy wymagane prawem uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy

    potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) oferujemy realizacje zamówienia w terminie do dnia …...............................  2018r., 

6)  wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie są prawdziwe.

               …..........................................                                             ….........................................................

                        Miejscowość i data                                                         Podpis i pieczątka Wykonawcy

Joomla templates by a4joomla